Huishoudelijk Reglement

Welkom bij Persawa! Bedankt dat je je wenst in te schrijven als gebruiker van onze website.

Vooraf vragen we je wel vriendelijk om akkoord te gaan met onze Huishoudelijk Reglement.

De Persawa website is een dienst- en informatieverlening, gericht op alle actieve en gepensioneerde medewerkers van water-link die tegelijk lid zijn van de personeelsvereniging Persawa. Naast onderstaande voorwaarden, maken ook de bepalingen uit de  Privacy en Copyright Disclaimer, deel uit van dit Huishoudelijk Reglement.

Door gebruik te maken van de website van Persawa, ga je akkoord met de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement die volgen, evenals met bepalingen die later kunnen worden toegevoegd en met eventuele herzieningen of wijzigingen die hieraan kunnen worden aangebracht. Als je niet akkoord kan gaan met deze bepalingen of je niet er niet door beperkt wil worden, maak dan geen gebruik van deze website.

Persawa houdt zich het recht voor om  te allen tijde de bepalingen uit dit Huishoudelijk Reglement te updaten naar eigen inzicht. De meest recent geüpdate versie van dit Huishoudelijk Reglement is altijd beschikbaar op deze website. Persawa is niet verplicht om alle gebruikers te informeren over updates in het Huishoudelijk Reglement. Daarom raden we alle gebruikers uit de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Bepalingen

De website van Persawa is publiek toegankelijk. Delen van de website (informatie en/of diensten) worden enkel ter beschikking gesteld van geregistreerde gebruikers.

Enkel actieve of gepensioneerde medewerkers van water-link en de daarmee gelieerde bedrijven (zoals rio-link en induss, die beschikken over een geldig lidmaatschap van de personeelsvereniging Persawa kunnen zich als gebruiker van de Persawa website registreren en krijgen daarmee ook toegang tot de afgeschermde delen en functionaliteiten van de website.
Het bewijs van naleving van bovenstaande criteria kan opgevraagd worden bij de dienst HR van water-link, onder de vorm van lijsten van medewerkers die maandelijks of jaarlijks hun abonnementsgeld voor Persawa betaald hebben.

Als een rechter of toezichthouder besluit dat een bepaling van dit Huishoudelijk Reglement ongeldig of anderszins niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling losgemaakt en verwijderd uit dit Huishoudelijk Reglement; de resterende bepalingen blijven volledig van kracht.

1.     Definities

Waar vermeld staat in het Huishoudelijk Reglement “U”, “Uzelf”, ”Je”, “Jezelf” en “gebruiker”, verwijst dit naar jou, de gebruiker van de website van Persawa met inbegrip van de informatie en diensten ervan en “Uw” en “Jouw” zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden.

Verder verwijst “Wij”, “Ons” en “Persawa” naar het bestuur van de personeelsvereniging Persawa en “Onze” en “Persawa’s” zal bijgevolg ook zo geïnterpreteerd worden.

“Gebruikersinformatie” verwijst naar de persoonlijke details die door ons verzameld worden tijdens het gebruik van de diensten aangeboden op de website en/of tijdens de registratie als gebruiker van de website.

“Onze website” verwijst naar de website “persawa.be” en alle geassocieerde webpagina’s.

 

2.     Gebruiksvoorwaarden

2.1 Inhoud

Je zal geen materialen posten of verspreiden op de Persawa website die lasterlijk, bedreigend, obsceen, schadelijk, pornografisch of anderszins illegaal van aard zijn. Ook materialen die op één of andere manier inbreuk maken op welke wijze ook, op onze rechten of de rechten van anderen (met inbegrip van, maar niet alleen beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, confidentiële rechten en recht op privacy) zijn absoluut verboden, alsook activiteiten die kunnen leiden tot leed en overlast op ons of anderen. Overigens, mag u geen meningen uiten die vulgair, grof, seksistisch, racistisch of beledigend zijn. Wij moedigen gebruikers aan met elkaar om te gaan op een respectvolle en beleefde manier.

2.2 Eigendom van de Inhoud

Je zal geen materialen op de Persawa site plaatsen of beschikbaar maken die niet je eigendom zijn, zonder de expliciete toestemming van de wettige eigenaar van de materialen in kwestie.

2.3 Deelname aan Evenementen

Je zult je houden aan de regels van een wedstrijd, promotie of marketing campagne waaraan je deelneemt op onze website.

2.4 Tussenkomst

Je zal je niet inlaten met bepaald gedrag of handelingen die operationaliteit of veiligheid van de Persawa site kunnen beïnvloeden.

2.5 Identiteit

Je zal je niet voordoen als een andere persoon/entiteit, of je connectie met een andere persoon/entiteit verkeerd voorstellen.

2.6 SPAM

Je zult de Persawa Website niet gebruiken voor het versturen van spam (i.e., e-mails verzonden naar accounts zonder voorafgaande toestemming van de eigenaar).

2.7 Robot Software

Je zult geen software-robot gebruiken, noch om te informatie op de Persawa website bewerken noch om toegang te krijgen tot gebruikersgegevens.

3.     Intellectuele Eigendom

Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van materialen of inhoud, geleverd als onderdeel van de Persawa site, blijven te allen tijde, onvoorwaardelijk bij ons of onze licentiegevers. Je hebt geen toelating ​​om dit materiaal of inhoud te gebruiken zonder toestemming door ons of onze licentiegevers. Bovendien, is het je enkel toegestaan dergelijk materiaal te gebruiken op de manier beschreven in de Huishoudelijk Reglement. Je zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal je derden helpen/faciliteren aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Bovendien, als je je bewust bent van dergelijke verspreiding of commerciële exploitatie, gaat je ermee akkoord ons onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.