Colofon

Deze pagina werd voor het laatst gewijzigd op 28 december 2015 om 18:55

colofon

 

De Persawa website van de Personeelsvereniging van water-link werd gerealiseerd door Patrick Catthoor (administrator & webmaster). De eerste versie werd online gezet in eind oktober 2015.

Gedurende de daaropvolgende weken werd de site getest en de finale release  werd aan de leden gecommuniceerd halfweg november 2015.
Sindsdien wordt de website verder uitgebouwd in overleg met het hoofdbestuur, de bestuursleden van de onderafdelingen en alle leden van Persawa die een bijdrage wensen te leveren.

 

Redactiestatuut

  1. Doel van de Persawa website is het bevorderen van de onderlinge band tussen de leden (actieven en gepensioneerden) en een bijdrage te leveren aan ontspannende activiteiten voor leden van de vereniging en hun familie.
  2. De website wordt beheerd door de webmaster en redactieleden, die van het hoofdbestuur van Persawa een mandaat kregen om zodanige maatregelen te nemen dat wordt voldaan aan het eerste artikel. De redactieraad kan hiervoor ook een beroep doen op anderen.
  3. De website wordt door de personeelsvereniging Persawa gedragen als communicatie- en informatiemiddel. Bijdragen zijn welkom, zowel van leden, buitenleden als van belangstellenden. Over de plaatsing van alle bijdragen beslist de redactieraad.
  4. Actualiteit, kwaliteit en thematiek worden beheerd door de redactie. Het verdient de voorkeur dat van elke bijdrage bekend is: datum van (gewenste) plaatsing, eventuele versie en datum, waarop het van de site verwijderd kan of moet worden. Informatie die van de site is verwijderd wordt niet bewaard, met uitzondering van wat in het web archief op de site is opgenomen.De personeelsvereniging Persawa vrijwaart zich van alle rechten op ingezonden bijdragen. Voor zover vereist, is het de verantwoordelijkheid van de inzenders van bijdragen om ervoor  zorg te dragen, opdat aan eventueel vereiste rechten is voldaan. Mochten mensen of organisaties hierover vragen hebben of een beroep hierop willen doen dan kunnen zij zich wenden tot de redactieraad.
  5. Zorgvuldigheid in het omgaan met alle informatie binnen en buiten de personeelsvereniging Persawa is een eerste vereiste. Omdat een website een openbaar medium is, dat door iedereen over de gehele wereld kan worden geraadpleegd, wordt hiervoor extra aandacht van allen gevraagd. De redactieraad ziet hierop toe en neemt zo nodig alle vereiste maatregelen om deze zorgvuldigheid te waarborgen.
  6. Voor klachten, onderwerpen en zaken, waarover de webmaster of redactie geen mandaat heeft of oplossing weet, kan men zich wenden tot het bestuur van de personeelsvereniging Persawa.

Colofon versie 1.0 d.d. 15/11/2015, Persawa (personeelsvereniging water-link)